The OpenNET Project / Index page

[ ĪĻ×ĻÓŌÉ /+++ | ĘĻŅÕĶ | wiki | ŌÅĒÉ | ]

šĻÉÓĖ:  ėĮŌĮĢĻĒ ÄĻĖÕĶÅĪŌĮĆÉÉ

Next Previous Contents

7. GNU Brīvās Dokumentācijas Licence

Versija 1.1, Marts 2000

Copyright (C) 2000  Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Autortiesības (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Ikvienam ir ļauts kopēt un izplatīt burtiskas šī licences
dokumenta kopijas, bet mainīt to nav atļauts.

0. PREAMBULA

Šīs Licences mērķis ir padarīt rokasgrāmatu, mācību grāmatu vai citu rakstītu dokumentu "brīvu" šādā bīvības nozīmē: nodrošinot ikvienam tiesisku brīvību kopēt un tālākizplatīt to, ar vai bez tā modificēšanas vai nu komerciāli, vai nekomerciāli. Otrkārt, šī Licence saglabā autoram un izdevējam iespēju saņemt atzinību par viņu darbu, neuzskatot tos par atbildīgiem par citu veiktajām modifikācijām.

Šī Licence ir kā sava veida "copyleft", kas nozīmē, ka no dokumenta atvasinātajiem darbiem pašiem jābūt brīviem tādā pašā nozīmē. Tā papildina GNU Vispārīgo Publisko Licenci (GNU General Public License), kas ir copyleft licence, radīta brīvajai programmatūrai.

Mēs radījām šo Licenci, lai to lietotu brīvās programmatūras rokasgrāmatās, jo brīvajai programmatūrai ir vajadzīga brīva dokumentācija: brīvai programmai būtu jāiznāk ar rokasgrāmatām, nodrošinot tās pašas brīvības, kuras programmatūra. Bet šī Licence nav ierobežota tikai programmatūras rokasgrāmatām, tā var tikt lietota jebkuram tekstuālam darbam, neatkarīgi no tā tēmas vai tā, vai tas tiek publicēts kā drukāta grāmata. Mēs rekomendējam šo Licenci, galvenokārt, darbiem, kuru nolūks ir instrukcijas vai norādījumi.

1. LIETOJAMĪBA UN TERMINI

Šī Licence attiecas uz katru rokasgrāmatu vai citu darbu, kas satur aiz autortiesību īpašnieka atrodošos paziņojumu, kas nosaka, ka tas var tikt izplatīts saskaņā ar šīs Licences noteikumiem. "Dokuments" zemāk attiecas uz katru šādu rokasgrāmatu vai darbu. Jebkurš sabiedrības loceklis ir licences saņēmējs un tiek uzrunāts uz "jūs".

Dokumenta "Modificēta Versija" nozīmē jebkuru Dokumenta vai tā daļas saturošu darbu vai nu burtiski kopētu, vai ar izmaiņām un/vai tulkotu citā valodā.

"Sekundārais Paragrāfs" ir Dokumenta nosaukts pielikums vai sākuma nozīmes paragrāfs, kurš ekskluzīvi aplūko Dokumenta izdevēja vai autora saistību ar Dokumenta kopējo tematu (vai radniecīgiem jautājumiem) un nesatur neko, kas varētu tieši ietilpt konkrētajā kopējā tematā. (Piemēram, ja Dokuments ir pa daļai matemātikas mācību grāmata, Sekundārais Paragrāfs nepaskaidro neko par matemātiku.) Saistības nozīme varētu būt vēsturiskas saiknes ar tematu vai radniecīgi jautājumi, vai to aplūkojums no juridiska, komerciāla, filosofiska, ētiska vai politiska viedokļa.

"Bezvariantu Paragrāfi" ir noteikti Sekundārie Paragrāfi, kuru virsraksti kā Bezvariantu Paragrāfus saturoši ir norādīti paziņojumā, kas nosaka, ka Dokuments ir izlaists zem šīs Licences.

"Vāku Teksti" ir noteikti, īsi teksta fragmenti, kuri norādīti kā Pirmā-Vāka Teksti vai Aizmugurējā-Vāka Teksti paziņojumā, kas nosaka, ka Dokuments ir izlaists zem šīs Licences.

"Caurspīdīga" Dokumenta kopija nozīmē mašīniski nolasāmu kopiju, attēlotu formātā, kura specifikācija ir pieejama plašai sabiedrībai, kura saturs var tikt skatīts un rediģēts tieši un vienkārši ar parastiem teksta redaktoriem vai (pikseļu veidojošiem attēliem) parastām krāsošanas programmām, vai (zīmējumiem) kādu plaši pieejamu zīmējumu redaktoru, un tā ir piemērota ievadei teksta formatētājos vai automātiskai tulkošanai dažādos formātos, kuri piemēroti ievadei teksta formatētājos. Kopija, kura veidota citādāk kā Caurspīdīgs faila formāts, kura marķējums ticis radīts, lai kavētu vai atrunātu lasītājus no sekojošās modificēšanas, nav Caurspīdīga. Kopija, kas nav "Caurspīdīga" tiek saukta par "Necaurredzamu".

Derīgu Caurspīdīgo formātu piemēri ietver tīru ASCII bez marķējuma, Texinfo ievades formātu, LaTeX ievades formātu, SGML vai XML, lietojot publiski pieejamos DTD, un standartam atbilstošs vienkāršs HTML, kas radīts cilvēciskai modifikācijai. Necaurredzamie formāti ietver PostScript, PDF, patentētētus formātus, kurus var lasīt un rediģēt tikai patentēti teksta redaktori, SGML vai XML, kam DTD un/vai apstrādes rīki nav vipārēji pieejami, un mašīniski ģenerēts HTML, kuru izveidojis kāds teksta redaktors tikai izvades nolūkā.

"Titullapa" nozīmē drukātām grāmatām, pašu titullapu plus tādas turpmākās lapas, kuras nepieciešamas, lai salasāmi saturētu to materiālu, kam šī Licence pieprasa parādīties titullapā. Darbiem, kuru formātos nav titullapas kā tādas, "Titullapa" nozīmē tekstu tuvu vissaredzamākajam darba virsrakstam pirms teksta daļas sākuma.

2. BURTISKA KOPĒŠANA

Jūs varat kopēt un izplatīt Dokumentu jebkurā veidā vai nu komerciāli, vai nekomerciāli, nodrošinot, ka šī Licence, autortiesību atzīmes un licences paziņojums, kurš apgalvo, ka šī Licence attiecas uz Dokumentu, tiek reproducēts visās kopijās un ka jūs nepievienosiet citus nosacījumus jebkuram no šajā Licencē esošajiem. Jūs nedrīkstiet uzlikt tehniskus ierobežojumus, lai kavētu vai kontrolētu lasīšanu vai tālāku kopēšanu tām kopijām, kuras jūs izveidojat vai izplatāt. Tomēr jūs varat pieņemt kompensāciju pret kopiju apmaiņu. Ja jūs izplatāt pietiekami lielu daudzumu kopiju, jums ir jāseko arī nosacījumiem 3. daļā.

Jūs varat arī aizdot kopijas pēc tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti augstāk, un jūs varat publiskti izstādīt kopijas.

3. KOPĒŠANA LIELĀ DAUDZUMĀ

Ja jūs publicējat drukātas skaitliski vairāk kā 100 Dokumenta kopijas, un Dokumenta licences nosacījumi pieprasa Vāku tekstus, jums kopiju vākos skaidri un salasāmi jāiekļauj visi šie Vāku Teksti: Pirmā-Vāka Teksts uz pirmā vāka un Aizmugurējā-Vāka Teksts uz pēdējā vāka. Abiem vākiem arī skaidri un salasāmi jāidentificē jūs kā šo kopiju izdevēju. Pirmajā vākā jāparādās pilnam nosaukumam, visiem nosaukuma vārdiem esot vienādi izceltiem un saredzamiem. Jūs varat pievienot papildus materiālu vāka tekstiem. Kopēšana ar izmaiņām, kas skar tikai vākus, kamēr tie satur Dokumenta nosaukumu un apmierina šos nosacījumus, citādā ziņā var tikt uzskatīta par burtisku kopēšanu.

Ja nepieciešamie teksti kādā no vākiem ir pārāk apjomīgi, lai salasāmi tajos ietilptu, jums vajadzētu pirmos sarakstā likt (tik daudz, cik saprātīgi iekļaujas) uz attiecīgā vāka un pārējo uz blakus lapām.

Ja jūs publicējat vai izplatāt Necaurredzamas skaitliski vairāk kā 100 Dokumenta kopijas, jums ir vai nu jāiekļauj mašīniski lasāma Caurspīdīga kopija kopā ar katru Necaurredzamo kopiju, vai jāpaziņo katrā vai ar katru Necaurredzamo kopiju publiski pieejama vieta datortīklā, kurā atrodama pilna Caurspīdīga Dokumenta kopija brīva no pievienotā materiāla, pie kuras vispārējai tīklu lietojošai sabiedrībai ir pieeja anonīmi lejuplādēt to bez maksas, lietojot publiskā standarta tīkla protokolus. Ja lietojat pēdējo iespēju, jums jāveic nepieciešamie piesardzības soļi, kad sākat Necaurredzmas kopijas izplatīšanu lielā daudzumā, lai nodrošinātu, ka šī Caurspīdīgā kopija būs tādējādi pieejama norādītajā vietā vēl vismaz gadu pēc pēdējās reizes, kad izplatījāt (tieši vai caur saviem aģentiem, vai mazumtirgotājiem) Necaurredzmas kopijas tirāžu sabiedrībai.

Ir ieteicams, bet ne nepieciešams, ka jūs kontaktējaties ar Dokumenta autoru jau laikus pirms tālākizplatot jebkādu lielu daudzumu kopiju, lai dotu viņam iespēju nodrošināt jūs ar uzlabotu Dokumenta versiju.

4. MODIFIKĀCIJAS

Jūs varat kopēt un izplatīt Dokumenta Modificētu Versiju saskaņā ar augstākesošajiem 2. un 3. daļas noteikumiem, ja jūs publicējat Modificēto Versiju precīzi zem šīs Licences, Modificētajai Versijai pildot to pašu lomu, ko Dokumentam, tādējādi licecējot Modificētas Versijas izplatīšanu un modificēšanu ikvienam, kuram pieder tās kopija. Papildus Modificētajā Versijā jums jāpaveic sekojošais:

Ja Modificētā Versija ietver jaunus sākuma nozīmes paragrāfus vai pielikumus, kas kvalificējami kā Sekundārie Paragrāfi un nesatur no dokumenta kopētu materiālu, jūs varat pēc savas izvēles dažus vai visus no tiem paragrāfiem padarīt par bezvariantu. Lai to izdarītu, pievienojiet to nosaukumus Modificētās Versijas licences paziņojuma Bezvariantu Paragrāfu sarakstam. Šiem nosaukumiem jābut atšķirīgiem no jebkuriem citiem paragrāfu nosaukumiem.

Jūs varat pievienot paragrāfu ar nosaukumu "Indosamenti", nodrošinot, ka tas nesaturēs neko citu, kā tikai jūsu Modificētās Versijas dažādu pušu indosamentus - piemēram, paziņojumus par otreizēju caurskatīšanu vai arī, ka kāda organizācija tekstu ir apstiprinājusi kā autoritatīvi noteiktu standartu.

Jūs varat pievienot fragmentu līdz pieciem vārdiem kā Pirmā-Vāka Tekstu, un fragmentu līdz 25 vārdiem kā Aizmugurējā-Vāka Tekstu Modificētās Versijas Vāku Tekstu saraksta beigās. Tikai vienu Pirmā-Vāka Teksta un vienu Aizmugurējā-Vāka Teksta fragmentu var pievienot (vai noslēdzot vienošanos) jebkurš subjekts. Ja Dokuments jau ietver vāka tekstu tam pašam vākam, kuru iepriekš pievienojāt jūs vai ar noslēgto vienošanās tas pats subjekts, kuru jūs pārstāvat, jūs nevarat pievienot citu; bēt jūs varat veco apmainīt, saņemot skaidri izteiktu atļauju no iepriekšējā izdevēja, kas pievienoja veco.

Dokumenta autors(i) un izdevējs(i) saskaņā ar šo Licenci nedod atļauju lietot viņu vārdus reklāmai vai lai aizstāvētu vai norādītu uz Modificētās Versijas indosamentu.

5. DOKUMENTU APVIENOŠANA

Jūs varat apvienot Dokumentu ar citiem dokumentiem, kuri izlaisti zem šīs Licences, saskaņā ar augstākesošā 4. nodaļas noteikumiem par modificētajām versijām, nodrošinot, ka jūs iekļaujat visu Bezvariantu Paragrāfu apvienojumu no visiem oriģinālajiem dokumentiem nemainītu un norādiet tos visus kā Bezvariantu Paragrāfus sava apvienotā darba licences paziņojumā.

Apvienotajam darbam jāsatur tikai viena šīs Licences kopija, un vairāki identiski Bezvariantu Paragrāfi var tikt apmainīti ar vienu to kopiju. Ja ir vairāki Bezvariantu paragrāfi ar tādu pašu nosaukumu, bet atšķirīgu saturu, padariet katra šāda paragrāfa nosaukumu unikālu, pievienojot tā beigās iekavās, ja zināms, oriģināla autora vai izdevēja vārdu vai arī unikālu skaitli. Izdariet tās pašas korekcijas paragrāfu nosaukumos Bezvariantu Paragrāfu sarakstā apvienotā darba licences paziņojumā.

Apvienojumā jums jāapvieno visi paragrāfi ar nosaukumu "Vēsture" dažādajos oriģinālajos dokumentos, noformējot tos vienā paragrāfā ar nosaukumu "Vēsture"; tāpat apvienojiet visus paragrāfus ar nosaukumu "Pateicības" un visus paragrāfus ar nosaukumu "Veltījumi". Jums jāizdzēš visi paragrāfi ar nosaukumu "Indosaments".

6. DOKUMENTU KOLEKCIJAS

Jūs varat izveidot Dokumenta un citu dokumentu, kuri izlaisti zem šīs Licences, saturošu kolekciju un aizstāt individuālās šīs Licences kopijas dažādajos dokumentos ar vienu tās kopiju, kas iekļauta kolekcijā, nodrošinot, ka jūs visādā ziņā sekojat šīs Licences noteikumiem par katra dokumenta burtisku kopēšanu.

Jūs varat atdalīt vienu dokumentu no šādas kolekcijas un izplatīt to individuāli saskaņā ar šo Licenci, nodrošinot, ka jūs ievietojiet šīs Licences kopiju atdalītajā dokumentā un visādā ziņā sekojiet šai Licencei attiecībā uz tā dokumenta burtisku kopēšanu.

7. APKOPOJUMS AR NEATKARĪGIEM DARBIEM

Dokumenta vai tā atvasinājumu kompilācija ar citiem atsevišķiem un neatkarīgiem dokumentiem vai darbiem atmiņas tilpnē vai izplatāmajā medijā kopumā neskaitās kā Dokumenta Modificēta Versija, nodrošinot, ka nekādas kompilācijas autortiesības kompilācijai netiek pieprasītas. Tāda kompilācija tiek saukta par "apkopojumu", un šī Licence neattiecas uz citiem pašietvertajiem darbiem, kuri iekļauti kopā ar Dokumentu, tikai dēļ tā, ka tie tādējādi ir apkopoti, ja tie paši par sevi nav no Dokumenta atvasinātie darbi.

Ja Vāku Tekstu prasības 3. nodaļā ir attiecināmas uz šīm Dokumenta kopijām, tad, ja Dokuments ir mazāk kā viena ceturtdaļa no visa apkopojuma, Dokumenta Vāka Teksti var tikt novietoti uz vākiem, kuri apkopojumā iekļauj tikai pašu Dokumentu. Citādi tiem jāparādās uz visa apkopojuma apkārtējiem vākiem.

8. TULKOJUMS

Tulkojums tiek uzskatīts kā sava veida modificējums, tāpēc jūs varat izplatīt Dokumenta tulkojumus saskaņā ar 4. nodaļas noteikumiem. Bezvariantu Paragrāfu aizstāšanai ar to tulkojumiem nepieciešama īpaša atļauja no to autortiesību turētājiem, bet jūs varat iekļaut dažu vai visu Bezvariantu Paragrāfu tulkojumus papildus to Bezvariantu Paragrāfu oriģinālajām versijām. Jūs varat iekļaut šīs Licences tulkojumu, nodrošinot, ka jūs iekļaujat arī šīs Licences Angliko versiju. Nesakritību gadījumā starp tulkojumu un oriģinālo Anglisko šīs Licences versiju jāvadās pēc oriģinālās Angliskās versijas.

9. IZBEIGŠANĀS

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, sublicencēt vai izplatīt Dokumentu savādāk, kā noteikts šajā Licencē. Jebkurš cits mēģinājums kopēt, modificēt, sublicencēt vai izplatīt Dokumentu zaudē spēku un automātiski izbeidz jūsu tiesības saskaņā ar šo Licenci. Taču pusēm, kuras saņēmušas kopijas vai tiesības no jums saskaņā ar šo Licenci, viņu licences neizbeigsies tik ilgi, kamēr šīs puses darbosies pilnīgā saskaņā ar tām.

10. TURPMĀKIE ŠĪS LICENCES PĀRSTRĀDĀTIE IZDEVUMI

Brīvās Programmatūras Fonds laiku pa laikam var publicēt jaunas, pārstrādātas GNU Brīvās Dokumentācijas Licences versijas. Šādas jaunās versijas pēc būtības būs līdzīgas pašreizējajai versija, bet detaļas var atšķirties, lai noregulētu jaunās problēmas vai nepilnības. Apskati http://www.gnu.org/copyleft/.

Katrai Licences versijai tiek piešķirts atšķirīgs versijas numurs. Ja Dokuments norāda, ka uz to attiecas noteikta Licences versija "vai jebkura vēlāka versija", jums ir izvēle sekot nosacījumiem un noteikumiem tajā noteiktajā versijā vai arī jebkurā vēlākā versijā, kuru publicējis (ne kā projektu) Brīvās Programmatūras Fonds. Ja Dokuments nenorāda Licences versijas numuru, jūs varat izvēlēties jebkuru versiju, ko jebkad publicējies (ne kā projektu) Brīvās Programmatūras Fonds.

ADDENDUM: Kā lietot šo Licenci jūsu dokumentos

Lai lietotu šo Licenci Dokumentā, kuru jūs esat uzrakstījis, iekļaujiet dokumentā Licences kopiju un ievietojiet sekojošos autortiesību un licences paziņojumus tieši pēc titullapas:

Copyright (c)  YEAR  YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
or any later version published by the Free Software Foundation;
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".

Autortiesības (c)  GADS  JŪSU VĀRDS.
Tiek dota atļauja kopēt, izplatīt un/vai modificēt šo dokumentu saskaņā 
ar GNU Brīvās Dokumentācijas Licences, Versijas 1.1 vai jebkuras vēlākas
versijas, kuru publicējis Brīvās Programmatūras Fonds, nosacījumiem;
ar šādiem Bezvariantu Paragrāfiem NORĀDI TO NOSAUKUMUS, ar šādiem 
Pirmā-Vāka Tekstiem NORĀDI un ar šādiem Aizmugurējā-Vāka Tekstiem NORĀDI.
Licences kopija ir iekļauta paragrāfā ar nosaukumu "GNU
Brīvās Dokumentācijas Licence".

Ja jums nav Bezvariantu Paragrāfu, rakstiet "bez Bezvariantu Paragrāfiem" tā vietā, lai norādītu, kuri ir bezvariantu. Ja jums nav Pirmā-Vāka Tekstu, rakstiet "bez Pirmā-Vāka Tekstiem" "ar šādiem Pirmā-Vāka Tekstiem NORĀDI" vietā; tāpat attiecīgi arī par Aizmugurējā-Vāka Tekstiem.

Ja jūsu dokuments satur sarežģītākus programmas koda piemērus, mēs rekomendējam izlaist šos piemērus paralēli zem brīvās programmatūras licences pēc jūsu izvēles, tādas kā GNU Vispārējās Publiskās Licences, lai ļautu viņiem lietot brīvo programmatūru.


Next Previous Contents


óŠĻĪÓĻŅŁ:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
čĻÓŌÉĪĒ:

śĮĖĢĮÄĖÉ ĪĮ ÓĮŹŌÅ
šŅĻÓĢÅÄÉŌŲ ŚĮ ÓŌŅĮĪÉĆÅŹ
Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
äĻĀĮ×ÉŌŲ, šĻÄÄÅŅÖĮŌŲ, ÷ÅĀĶĮÓŌÅŅÕ